اسانه، خوندي او یو پارچه پیغامونه

ایوبا ستاسو د انډرایډ موبایلونو له پاره د وړیا پیغام استولو اپلېکېشن دی. له خپلو ملګرو سره چټ وکړئ، پیسې واستوئ او نور!

زموږ له ویب سایټ څخه یې په وړیا او مستقیم ډول ډانلوډ کړئ

په ټاکل شویو شبکو کې د ډانلوډ په بدل کې د انټرنټ لګښت نه وضع کېږي.
نور ومومئ.

د غوښتنې په صورت کې، د انسټالولو پر مهال پر «اعتبار» کلېک وکړئ

Download now

or in yellow

له Google Play Store څخه یې ډانلوډ کړئ

له تاسو څخه به د ډانلوډ په بدل کې د انټرنټ اصلي لګښت وګرځول شي.

 

زموږ له ویب سایټ څخه یې په وړیا او مستقیم ډول ډانلوډ کړئ

په ټاکل شویو شبکو کې د ډانلوډ په بدل کې د انټرنټ لګښت نه وضع کېږي. نور ومومئ.

د غوښتنې په صورت کې، د انسټالولو پر مهال پر «اعتبار» کلېک وکړئ

or in yellow
له Google Play Store څخه یې ډانلوډ کړئ
 

له تاسو څخه به د ډانلوډ په بدل کې د انټرنټ اصلي لګښت وګرځول شي.