پیام های ساده، مصئون و یکپارچه

ایوبا اپلیکیشن پیام رسانی رایگان برای موبایل های اندراید شماست. با دوستان خویش چت نمایید، پول ارسال نمایید و غیره!

از ویب سایت ما بطور مستقیم و رایگان دانلود نمایید

در شبکه های معین در بدل دانلود هزینۀ انترنت وضع نمیگردد.
بیشتر را دریابید.

هنگام درخواست، در جریان نصب نمودن بالای «اعتبار» کلیک نمایید.

Download now

or in yellow

از Google Play Store دانلود نمایید

از شما در مقابل دانلود نرخ اصلس انترنت وضع خواهد گردید.

 

از ویب سایت ما بطور مستقیم و رایگان دانلود نمایید

در شبکه های معین در بدل دانلود هزینۀ انترنت وضع نمیگردد. بیشتر را دریابید.

هنگام درخواست، در جریان نصب نمودن بالای «اعتبار» کلیک نمایید.

or in yellow
از Google Play Store دانلود نمایید
 

از شما در مقابل دانلود نرخ اصلس انترنت وضع خواهد گردید.